Velkommen til Dansk Røde Kors -

Tølløse Afdeling, Rødekorshuset Industrivej 2, 4340 Tølløse

Startside | Bestyrelsen | Vedtægter | Butikken | Samaritter | Besøgstjenesten | Venskabsprojekt | Afdelings Historie

 


Røde Kors Tølløse afdelings historie.

Del 1. Byggeriet af Kirke Eskilstrup Dansk Røde Kors Børnehave.

Vil du se de orginale dokumenter om Tølløse afd. tilblivelse - Klik her.

I de glade 60'ere kom der en virkelig kraftig økonomisk udvikling. Der var fuld beskæftigelse og en hidtil uset levestandard i form af bolig, biler, udlandsrejser etc. Ja en velstand for hele befolkningen. Og velstanden skyldes hovedsageligt at kvinderne nu kom ud på arbejdsmarked. Et nyt begreb opstod ”sort dagpleje” børnene skulle jo passes. Det var selvfølgelig ikke holdbart, der skulle nogle ordentlige børneinstitutioner til.

I foråret 1967 tog en lille kreds af mennesker i Kirke Eskilstrup initiativ til at oprette en børnehave der. Planerne blev forelagt offentligt på et beboermøde i juni 1967.

Der blev kort efter nedsat et udvalg til at arbejde videre med planerne. Udvalget fik kontakt med Røde Kors Holbæk afdeling. Hvor Dr. Kirk, Svinninge, gav tilsagn om, at Røde Kors gerne ville bygge en børnehave i Kirke Eskilstrup, og at det ville kunne gen­nemføres hurtigt. Udvalget besluttede da på anbefaling af Dr. Kirk at henvende sig til arkitekt M. Johs. Jepsen, Brønderslev.

På et møde i august 1967 mellem udvalget, Dr. Kirk og Arkitekt M. Johs. Jepsens, repræsentant på Sjælland, blev der forelagt tegninger af en typebørnehave. Udvalget besluttede sig kort efter til at lade Røde Kors opføre en sådan børnehave.

Arkitekt M. Johs. Jepsen, udarbejdede en beliggenhedsplan, som forelå 17. november 1967 sammen med overslag over håndværkerudgifter.

Den 1. marts 1968 afsendte arkitekt Jepsen sit projekt til god­kendelse i Direktoratet for Børne‑ og Ungdomsforsorgen og til Boligministeriet. I samme måned behandlede sognerådet en ansøg­ning fra Røde Kors Holbæk afdeling om kommunegaranti, og denne blev ydet.

Der er et gammelt ord der siger ”småt er godt” men man fandt alligevel ud af at kommunerne skulle være større. Heldigvis var der allerede fra Kirke Eskilstrup sogn givet tilsagn om en byggegrund til opførelsen af Røde Kors Børnehaven, og Tølløse kommune sagde også OK uden de store problemer. Men der var jo mange ting der mit i byggefasen skulle ændres, som en følge af at lovgivningen var ændret.  Den 1. april 1968 blev Kirke Eskilstrup lagt sammen med 3 andre nabokommuner til Tølløse kommune.

Så der var mange gode grunde til at Dr. Kirk tilskyndelse til at der blev oprettet en Tølløse lokal afdeling. Og 30. maj 1968 oprettet en Røde Kors så en lokal afdeling i den nye Tølløse kommune. Den 23. juni 1968 anerkendte Røde Kors forret­ningsudvalg, lokalafdelingen som en selvstændig afdeling.

Den nye Røde Kors afdelings bestyrelse valgte en børnehavebesty­relse, som holdt konstituerende møde 27. juni 1968. Til dette første møde i børnehavebestyrelsen var arkitekt Jepsen indbudt, men kom beklageligvis ikke.

Børnehavebesty­relse bestod af:

*       Læge Gunner Petersen, Tølløse

*       Gdr. Hjalmer Jensen. Ebberup pr. Hvalsø

*       Fru Hanne Gjelstrup, Soderup pr. Tølløse

*       Fru Marianne Lyngby, Kirke Eskilstrup

*       Fru Gyrith Bahne, Kirke Eskilstrup

Dertil kommer der to fra sognerådet:

*       Direktør A. Dilling Hansen

*       Landpostbud Sv. Aa. Christensen, Kirke Eskilstrup

Det viste sig at den beslutning der var truffet af Røde Kors Holbæk afdeling, om at lade arkitekt Jepsen stå for byggeriet var en rigtig dårlig idé. Klimaet parterne imellem var hurtig under frysepunktet. Det valgte Børnehaveudvalget havde ikke haft nogen indflydelse på noget som helst. Kun et medlem af børnehavebestyrelsen har været med i det oprindelige udvalg, som i sin tid antog arkitekt Jepsen, og gik ind for hans projekt. Og alene det at arkitekt Jepsen ikke mødte op til det konstituerende møde i børnehavebestyrelsen, gav selvfølgelig en dårlig stemning.

Efter flere forgæves forsøg på at få, et møde i stand indkaldte bestyrelsen ved anbefalet brev arkitekt Jepsen til et møde her fredag den 13. december 1968. (Det var fredag den 13. oktober 1307, at utallige riddere af den gejstlige Tempelherreorden, blev fanget, tortureret og brændt på bålet, så det var en uheldig dag)

Heri hedder det bl.a.:

Vi er stærkt interesseret i mundtlige oplysninger om, hvor langt man er nået med den planlagte Børnehave i Kirke Eskilstrup, vi er temmelig utilfredse med den langsommelige behandling af projektet, og det er os meget magtpåliggende at de denne gang giver møde her.

Hvis De er vor tilsigelse overhørig, regner vi med at de ikke er interesseret i sagen, og vi ser os nødsaget til at overdrage børnehaveprojektet til en anden arkitekt.” 

Venligst
Gyrith Bahner,
Formand for Børnehaveudvalget

Mødet den 13. december styr­kede ikke bestyrelsens tro på at arkitekt Jepsen var interesseret i at fremme sagen og øge tilliden. Under mødet oplyste arkitekten på forespørgsel, at hans typebørnehave er tegnet for 30‑35 år si­den. Dette gjorde også et uheldigt indtryk på bestyrelsen.

Børnehavebestyrelsen er fuldt enig i, at tilliden til arkitekt Jepsen på flere måder er blevet så dårlig, at et fortsat samarbej­de er umuliggjort. Bestyrelsen er også enig i, at Røde Kors bør vælge et mere tidssvarende projekt. Bestyrelsen står kort sagt enigt sammen om at få en afregning med arkitekt Jepsen, og om at finde en anden nærtboende arkitekt, der kan bygge os en børnehave, som både udendørs og indendørs kan opfylde tidens krav og gerne slå til et stykke ud i fremtiden.

I bestyrelsen bliver man enig om at rette en henvendelse til Præsidenten for Dansk Røde Kors Professor Dr. Med. Erik Husfeldt.

Heri redegøres grundigt om hele sagsforløbet og brevet slutter:

Denne sag er nu blevet så vanskelig og alvorlig (også økonomisk) for os, at vi indtrængende må bede om Præsidentens hjælp og råd. Vi ser kun mulighed for en afklaring af problemet ved at få lej­lighed til at tale sagen igennem med Dem.

To eller tre repræsentanter fra børnehavebestyrelsen vil i den anledning meget gerne tage til København for at drøfte sagen på. Deres kontor. Om muligt gerne allerede i indeværende uge.

Vi vil gerne have lov at ringe Dem op i morgen mandag for at få, en aftale snarest belejligt.

Med venlig hilsen

på børnehavebestyrelsens vegne

Gunner Petersen, læge, afdelingsformand

 

Det man fra børnehavebestyrelsen helst ville var jo at fyre arkitekt Jepsen på gråt papir. Men det var umuligt. Børnehavebestyrelsen konsulterede både boligministeriet og andre offentlige instanser, men det ville blive meget både dyrt og besværligt at skille sig af med arkitekt Jepsen, desuden ville det fører til endnu større forsinkelser.

Så til sidt måtte børnehavebestyrelsen krybe til korset og anmode arkitekt Jepsen om at fortsætte.

Det indvilliger arkitekt Jepsen i, men det siger sig selv at der var et meget dårligt klima parterne imellem. Ustandselig skal børnehavebestyrelsen selv følge op på sagerne i ministerier og andre instanser for at finde ud af om der er kommet gang i sagen. Og ustandselig føler børnehavebestyrelsen at arkitekt Jepsen forhaler sagen.

Selvfølgelig er børnehavebestyrelsen ikke selv helt uden skyld. De er jo ikke professionelle bygherre der i forvejen ved hvor der skal sættes ind. Og glem ikke at de jo ikke selv (på en enkelt undtagelse) har valg hverken arkitekt eller bygherre. Men til gengæld må man jo regne med, at en ordentlig arkitekt er vant til at sammenarbejde med ukyndige og klarlægge problemerne i tide, det skete så ganske åbenbart ikke her. Ligeledes arkitekt Jepsens ulyst til at møde op og redegøre for sine idéer. Nok et gammelt ord: ”Man skal ikke gå over åen for at hente vand”. Hvorfor i alverden man valgte en arkitekt i Brønderslev, er ikke til at forstå, der måtte vel have været mange her på Sjælland der var kvalificeret?

Efterhånden var byggeriet dog færdig. Røde Kors præsident Professor E. Husfeldt havde glædet bestyrelsen ved at møde op på festdagen.

Pressen var også til stede.  

Fra Sjællands Tidende den 17. september 1970 hedder det:

Indvielse af Røde Kors børnehaven den 16. september 1970.

Den officielle indvielse af Røde Kors børnehaven i Kirke Eskilstrup fandt sted i går, og omkring et halvt hundrede mennesker deltog i festligheden. Formanden for Dansk Røde Kors, Tølløseafdeling, læge Gunner Petersen, Tølløse, bød velkommen på afdelingens og børnehavebestyrelsens vegne.

Det er virkelig en glæde at kunne byde velkommen for det er en dag, som vi har set frem til længe, sagde Gunner Petersen. En særlig velkomst skal lyde til byggeudvalget, personale og håndværkere, og jeg er glad for at så mange har villet vare med til at markere åbningen. Velkommen til repræsentanterne fra det gamle Soderup-Eskilstrup sogneråd og til repræsentanterne fra det gamle Soderup-Eskilstrup sogneråd og til repræsentanterne fra Tølløse kommunalbestyrelse. En særlig velkomst til præsidenten for Dansk Røde Kors, professor E. Husfeldt og til repræsentanter fra Dansk Røde Kors.

Der blev serveret te og kaffe med oste anretning, og herefter talte formanden for byggeudvalget, Hjalmar Jensen: – Det er en stor glæde at vi kunne nå at blive færdige til tiden, og jeg vil gerne rette en tak til de forskellige instanser, som har været involveret, det gamle sogneråd, den nuværende kommunalbestyrelse, teknisk udvalg, Dansk Røde Kors-afdelingen i Holbæk, arkitektfirmaet Jepsen især til arkitekt Helsten, til håndværkerne for det veludførte arbejde og endelig skal der lyde en tak til børnehavens leder, fru Hanne Bistrup.

Arkitekt Helsten: – Tak på såvel firmaets som egne vegne og tak til håndværkerne for et godt arbejde. Jeg vil ikke håbe, at det er sidste gang vi skal arbejde sammen. En særlig tak til Hjelm. Jensen og tak til fru Hanne Bidstrup, som har bistået her på en virkelig god male, og jeg vil håbe at børnehaven vil blive rammen om noget godt, og jeg vil gerne have at vi udbringer et leve for børnehaven.

Arkitekten forærede børnehaven to billeder til ophængning.

Mange ting at gøre

– Det er ikke den første, men den tredje børnehave, sone jeg er med til at indvie. Den forrige var i Brønderslev, hvor borgmesteren sagde, at hvis det ikke havde været for Røde Kors havde de ikke haft tre, men én børnehave, sagde professor E. Husfeldt.

Dansk Røde Kors har imidlertid mange andre opgaver. De kan deles op i tre store grupper. Der er først samaritterne, eller førstehjælperne om man vil, og her er vi ikke tilfredse før alle bilister har lært førstehjælp. Ser der det internationale hjælpearbejde og som den tredje ting de hjemlige opgaver. Alt dette skal gøres i samarbejde med statslige og kommunale myndigheder, sone arbejder med de samme ting. Det ville være en stor ulykke, hvis der ikke var private med i dette arbejde, for man kan ikke forlange, at stat og kommune skal klare det hele. Vi skal ikke prøve at trange ind på områder, hvor det er overflødigt, men vi skal have lov til at komme med ideer.

Hvis vi også kunne gøre noget for de mennesker, som er afhængige af stoffer vil det vare godt, for vi er i forvejen med i mange andre ting som for eksempel børnehaver og plejehjem. Jeg har set børnehaver med såvel raske som handicappede børn, og det fungerede udmærket. Her lærer børnene fra treårsalderen, at der er børn, som er anderledes, og som man også skal vare gode ved, sluttede professoren.

Bedste arbejde

Det er det bedste stykke håndværk vi har set i denne type børnehaver, sagde Gunner Petersen, og vi vil gerne sige tak for det. Tak til arkitekt og byggeudvalg og især til Hjalmar Jensen, som har ydet en kampe indsats. Tak til Hanne Bidstrup og hendes mand, som allerede har ydet en stor indsats.

Selve byggeriet har kostet 475.000 kroner og inventaret er kommet op på 48.500 kroner, så som vi ser børnehaven i dag koster den godt en halv million kroner. Heri er byggegrunden medregnet. Tak for tilliden fra det gamle sogneråd.

Dr. Petersen redegjorde for udgifterne: - Allerede for et år siden begyndte vi at diskutere under hvilken foran børnehaven skulle drives. Der var kun to muligheder, enten 20 heldagsbørn og 40 halvdagsbørn eller 40 heldagsbørn. Behovet viste imidlertid ønsket ørn to halvdagspladser for hver heldagsplads, og så var sagen afgjort.

Gunner Petersen var herefter inde på nogle taler som blev holdt ved et made arrangeret af Dansk Kvindesamfund i 1050 med emnet »Hvor må vore børn være?«. Han omtalte også en bog »Børnehavens og vuggestuens betydning for barnets udvikling«, hvor det blandt andet viser sig, at børnehaven fremmer børnenes sociale tilpasning og selvstændighedsudvikling.

– Vi har villet bygge en børnehave og forme en institution, der kunne imødekomme nutidens behov og også gerne slå et lille stykke ud i fremtiden. Vi håber at denne børnehaves opbygning og rammer vil vise sig at rumme enkelte fordele, der kan tjene til at fremme dens pædagogisk-sociale formål. Vi tror at fru Bidstrup som leder sammen med det øvrige personale kan ,gøre vor børnehave til et trygt og varmt fælleshjem for børnene.

På forældrenes vegne takkede medlem af forældrerådet, fru Bodil Christensen, Stridstrup, og ønskede til lykke med den nye børnehave, hvor man allerede nu kan mærke en god atmosfære.

– Tak for alle »takkerne«, sagde lederen fru Hanne Bidstrup. Der er mange forskellige øjne, der ser på en institution som denne. Der er økonomiske, der er socialpædagogiske og ser der dem, som synes at børnehaven skal være et sted for børnene, og jeg vil have, at der er flest af den slags.

Ur fra Holbæk

Formanden for Holbæk-afdelingen af Dansk Røde Rors, læge Kirk fra Svinninge overrakte børnehaven et elektrisk ur, og han sagde

– Jeg føler dette som at være taler ved en konfirmation, hvor jeg er fadder både for konfirmanden, børnehaven, og for forældrene, Tølløseafdeling. Det startede med børnehaven, men på grund af afstanden fandt vi ud af, at vi egentlig skulle oprette en afdeling, og det var godt, for Tølløse-afdelingen er blevet en af de virkelige initiativrige afdelinger.

Borgmester Wolmer Olsen takkede for indbydelsen til at deltage indvielsen af denne institution, som er et led i rækken af daginstitutioner i kommunen. Borgmesteren korn i den forbindelse ind på børnehavers formål.

– Det er vanskeligt at definere størrelsen af behovet for disse institutioner, sagde borgmesteren, videre. For vuggestuernes vedkommende har vi en dækningsprocent på 9, for børnehavepladsernes_ vedkommende en på. 20,5, men hvilken er den rigtige? Gennemsnittet for landet ligger på 18, så der er vi altså godt over. Vi er fortsat på vej frem og vi har konkrete planer om mere end en fordobling af de nuværende pladser.

Tillykke med denne indvielse, først og fremmest til forældre og børn, så til personale og leder, og vi ved at fru Bidstrup vil lede den efter de mest noderne principper men alligevel med rodfæstnelse.

Borgmesteren overrakte en vugge med en dukke som en symbolsk gave til børnehaven på kommunens vegne.

– Det er altid kedeligt at skulle gå fra et halvfærdigt arbejde, sagde fru Bahner, som var med til at starte Børnehaven. Det er blevet en dejlig børnehave, og det er glædeligt at også børn på landet får børnehave.

Formanden for socialudvalget, overfarer Kryger Sandal, lykønskede med børnehaven og formanden for børneværnet, overlærer frk. A. Lykkegaard Knudsen ønskede ligeledes tillykke og udtrykte ønsket om samarbejde mellem daginstitutionerne i kommunen.

Gunner Petersen sluttede med at takke alle de tilstedeværende, og professor Husfeldt erklærede børnehaven for varende åben.

 Erling Klingberg Jensen

 Dansk Røde Kors  |  Blegdamsvej 27, 2100 København Ø  |  Tlf.: 35 25 92 00  |  Fax: 35 25 92 30  |   info@drk.dk  |  www.drk.dk